Privacybeleid

Privacyverklaring

Inleiding
Van der Zwart Jewelz verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Van der Zwart uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Toepasselijkheid
Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Van der Zwart Jewelz, gevestigd te Noordwijk, Hoofdstraat 6, 2202 GD, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27339951.

Verwerking
Van der Zwart Jewelz verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van Van der Zwart Jewelz.

Gegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het abonneren op de nieuwsbrief, het invullen van het online contactformulier, contact met onze sales- of serviceafdeling en het opvragen van informatie. Van der Zwart Jewelz behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Doel
Van der Zwart Jewelz gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor het aangaan en onderhouden van commerciële relaties, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten en diensten van Van der Zwart Jewelz) en voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten.

Bewaartermijn
Van der Zwart Jewelz bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen
Van der Zwart Jewelz heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Van der Zwart Jewelz verwerkt.

Nieuwsbrief
Van der Zwart Jewelz verstuurt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van haar producten, bedrijfsactiviteiten en service. E-mailadressen van bestaande klanten worden automatisch toegevoegd aan de daarvoor bestaande verzendlijst. Iedere nieuwsbrief van Van der Zwart Jewelz bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven.

Uw rechten
Wanneer Van der Zwart Jewelz uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u Van der Zwart Jewelz toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Van der Zwart Jewelz kunt u te allen tijde contact opnemen via info@vdzwartjewelz.nl.

Derden
De Persoonsgegevens worden door Van der Zwart Jewelz niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder uw toestemming, tenzij Van der Zwart Jewelz daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Links
Op de website vdZwart-Jewelz.nl treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Van der Zwart Jewelz kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen
Van der Zwart Jewelz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacy verklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

24 mei 2018